Poznaj, Pokochaj, Pomóż...

Zapytanie ofertowe nr BzP/02/08/2017

2017-08-21 | autor: Krzysztof Kraszewski Drukuj
 

Zapytanie ofertowe nr BzP/02/08/2017


 
Zapytanie ofertowe nr BzP/02/08/2017
dostarczenie nagród (lornetki do obserwacji przyrody) w konkursach realizowanych w ramach projektu pn. „Bukiet z pól. Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zatrzymania spadku różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym" (umowa nr 533/2015/Wn50/EE-EE/D)


 
ZAMAWIAJĄCY
Ptaki Polskie
ul. Dolistowska 21
19-110 Goniądz
NIP: 546 133 16 02, REGON: 200071703, KRS: 0000253695
 
W związku z prowadzonym projektem pn. „Bukiet z pól. Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zatrzymania spadku różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym" (umowa nr 533/2015/Wn50/EE-EE/D) zwracamy się do Państwa z prośbą o złożenie oferty na dostarczenie nagród w konkursie „Ogród na pTAK!”.
 
I.         OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
         1. Lornetka szt. 3
 
         Konstrukcja - z pryzmatami dachowymi, wodoodporna
         Technologie -  FMC, pryzmaty BaK4
         Średnica obiektywu:  minimum 45 mm
         Powiększenie: minimum 10x
         Jasność względna: minimum 17,64
         Pole widzenia: 129/1000m
         Osłony okularów i soczewek obiektywowych
         Sakwa
         Pasek
         Ściereczka do czyszczenia
 
         2. Lornetka szt. 6
 
          Konstrukcja: z pryzmatami dachowymi, wodoodporna
         Technologie: MC, pryzmaty BaK4
         Średnica obiektywu: 32mm
         Powiększenie: 8x
         Jasność względna: 16.0
         Pole widzenia: 119/1000m
         Osłony okularów i soczewek obiektywowych
         Sakwa
         Pasek
         Ściereczka do czyszczenia
 
II.       TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
        
            04.09.2017
 
III.     WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 
         Nie dotyczy
 
IV.      OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 
         Oferta powinna :
 1. posiadać datę sporządzenia,
 2. zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 3. być podpisana czytelnie przez wykonawcę.
 4. Od Wykonawcy wymaga się, pod rygorem odrzucenia oferty, określenia ceny brutto
  za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 5. Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie
  w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszt dostarczenia sprzętu do biura stowarzyszenia w Goniądzu.
 6. Oferowana cena wykonania zamówienia jest ostateczna.
 7. Kwoty wskazane w ofercie należy podać do dwóch miejsc po przecinku tj. do pełnych groszy.
 
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 
1.  Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: krzysztof.kraszewski@ptakipolskie.pl, listem poleconym, przez kuriera lub też dostarczona osobiście  na  adres: ul. Dolistowska 21, 19-110 Goniądz do dnia 28.08.2017
2.   Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
 
VI. OCENA OFERT
 
Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.
 
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
 
Dodatkowych informacji udziela Krzysztof Kraszewski pod numerem telefonu
668 424 477 oraz adresem email: krzysztof.kraszewski@ptakipolskie.pl
Zapytanie o ofertowe może być wycofane w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

     Zapytanie ofertowe

 
 
Jestem na pTak Bądź na pTAK
Dzięki naszej Kampanii chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na świat obok nas. Na tych wszystkich, z którymi dzielimy naszą planetę, a z którymi w gruncie rzeczy tak wiele nas łączy. Zapraszamy do współpracy i zabawy.
Bagna są dobre Bagna są dobre
W regionie Ujścia Warty wdrażamy bardzo dobry partnerski projekt - Bagna są dobre! Odtwarzamy zniszczone kiedyś mokradła. Dzięki temu zwiększamy bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w dolnym biegu Warty i Odry.
Orlik grubodzioby Orlik Ptak Jakich Mało
Mamy ich w Polsce zaledwie 15 par. Znikają - wraz z ostatnimi bagiennymi łąkami, na których polują - i z ostatnimi podmokłymi lasami, gdzie zakładają gniazda i wychowują młode. Jedyną ostoją tych ptaków w naszym kraju jest Dolina Biebrzy. Tutaj też wdrażamy partnerski projekt.
Przywrócenie właściwego stanu ochrony podmokłych łąk i pastwisk w wybranych obszarach Natura2000 w Polsce Północnej Łąki Polski Północnej
Przywrócenie właściwego stanu ochrony podmokłych łąk i pastwisk w wybranych obszarach Natura2000 w Polsce Północnej
© Copyright by Ptaki Polskie, wszelkie prawa zastrzeżone.